THÔNG BÁO

 Công văn 611/BHXH-CĐ.BHXH  V/v hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn từ ngày 01/01/2016.Xem chi tiết

Công văn 270 BHXH-QLT V/v  hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2016Xem chi tiết

 Thông báo 03/TB-BHXH v/v  V/v sử dụng mẫu con dấu mới. Xem chi tiết

 

 Nghị định 115/2015/ NĐ-CP v/Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Xem chi tiết

 

 

Công văn 5252/BHXH-GĐBHYT v/v Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành (ngoài tỉnh). Xem chi tiết


 

Công văn 5252/BHXH-GĐBHYT v/v Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành (ngoài tỉnh). Xem chi tiết

 

 

Công văn 5253/BHXH-GĐBHYT v/v Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành (trong tỉnh). Xem chi tiết

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết