THÔNG BÁO

Thông báo số 81/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương V/v Số điện thoại liên hệ của đồng chí Lê Minh Lý - Phó giám đốc điều hành BHXH tỉnh Bình Dương. Xem chi tiết 

Thông báo số 80/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương
V/v tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Xem chi tiết

Công văn 4033/BHXH -CST V/v cấp thẻ BHYT thời điểm đủ 05 năm liên tục và chứng nhận không cùng chi trả. Xem chi tiết 

Công văn 4028/BHXH-CĐBHXH V/v giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/05/2016. Xem chi tiết 

Thông báo số 76/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương V/v tạm dừng Hệ thống Giao Dịch Điện Tử và Hộ Gia Đình. Xem chi tiết 

 

V/v chuyển trụ sở làm việc của BHXH tỉnh Bình Dương vào trung tâm hành chính tỉnh. Xem chi tiết 

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết